RU EN LV

SERTIFICĒTU SPECIĀLISTU KONSULTĀCIJAS (Zemes ierīcības darbi, kadastrālā uzmērīšana, ģeodēziskie darbi)

ZEMES KADASTRĀLĀ UZMĒRĪŠANA

 • zemes robežu plānu, situācijas plānu, apgrūtinājumu plānu sagatavošana, saskaņošana un reģistrēšana NĪVKIS;
 • robežu instrumentālā uzmērīšana un noteikšana (arī atjaunošana) apvidū;
 • ierosinātāja un pierobežnieku uzaicināšana piedalīties zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā;
 • robežzīmju (arī kupicu) un vizūrstigu ierīkošanu apvidū (pēc vienošanās);
 • zemes transformācijas plānu izgatavošana, transformējamo platību uzmērīšana un nospraušana dabā;
 • dažādu zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Valsts zemes dienestā datu aktualizācijai;
 • zemes ierīcības projektu un detālplānojumu realizācija - kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšana

ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU IZSTRĀDE UN SASKAŅOŠANA

Zemes ierīcības projektu izstrādā:

 • zemes vienību robežu pārkārtošanai;
 • zemes vienības daļas apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai;
 • zemes vienību sadalīšanai;
 • zemes vienību konsolidācijai;
 • piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai;
 • pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).

TOPOGRĀFISKOS DARBUS

 • Topogrāfiskā uzmērīšana un plānu izgatavošana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 ”Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”  un vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem;
 • Topogrāfiskā uzmērīšana pēc klientu vēlmēm, dažādos mērogos (1:250, 1:500, 1:1000 un 1:2000);
 • apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana.

IZPILDMĒRĪJUMUS

 • no jauna izbūvēto komunikāciju ģeodēziskā piesaiste un izpildmērījumu plāna izgatavošana atbisltoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 ” Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”;
 • jaunizbūvētās virszemes situācijas, kā arī citu nestandarta izpildshēmu izgatavošana;
 • jaunizbūvēto objektu izpildmērījumi saskaņā ar vietējo pašvaldību prasībām, tai skaitā vertikālo uzmērījumu.

INŽENIERĢEODEZISKOS DARBUS

 • būvasu nospraušana;
 • deformāciju kontrole;
 • novietnes kontroles mērījumi;
 • nivelēšana;
 • ģeodēzisko atbalsta tīklu ierīkošana un uzmērīšana;
 • precīzie nivelēšanas darbi;
 • citi inženierģeodēziskie darbi pēc klienta vēlmēm.

KARTOGĀFISKIE DARBI

 • papīra formāta informācijas digitalizēšana;
 • citi kartogrāfiskie darbi pēc klienta vēlmēm.